Wyślij wiadomość
X
 • 92
 • 88
 • 87
 • 86
 • 85
 • 83
 • 93
 • 82
 • 81
 • 80
 • 79
 • 73
 • 72
 • 67
 • 71
 • 70
 • 78
 • 77
 • 76
 • 75
 • 74
 • 59
 • 57
 • 58
 • 43
 • 60
 • 66
 • 64
 • 63
 • 62
 • 61
 • 55
 • 38
 • 36
 • 35
 • 31

Każdy wzór można zamówić według indywidualnych oczekiwań.
Warto zadzwonić i porozmawiać: 603 876 445 lub napisać: 
info@galerialuster.pl

Regulamin Serwisu Galeria Luster www.galerialuster.pl


1. DEFINICJE
1.1. Administrator - Neo Agencja Reklamowa Sp. z o.o., z siedzibną w Warszawie, Al. Wilanowska 115 lok 48, REGON 013210061, KRS 81473, NIP 521-31-77-469
1.2. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z serwisu www.galerialuster.pl
2. INFORMACJE OGÓLNE
2.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.galerialuster.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem.
2.2. Bez kreowania szczególnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu. Z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład skontaktowania się celem złożenia zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania. Każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.
2.3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Neo Agencja Reklamowa Sp. z o.o. (zwana dalej Administratorem) NIP 521-31-77-469, REGON 013210061, z siedzibą: Al. Wilanowska 115 lok. 48, 02-765 Warszawa.
2.4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. CELE SERWISU
3.1. Celem Serwisu jest ustanowienie platformy komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a artystami i wykonawcami, którzy tworzą unikalne przedmioty na indywidualne zamówienia klientów i według indywidualnych oczekiwań, a w szczególności lustra o charakterze artystycznym.
3.2. Serwis prowadzi sprzedaż detaliczną tych przedmiotów, a w szczególności przyjmuje zamówienia indywidualne na realizację wg indywidualnie przygotowanej oferty, jak również przyjmuje zamówienia na indywidualny projekt i jego realizację.
4. REKLAMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA SERWISU
4.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi, przesłane drogą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Administratora: Neo Agencja Reklamowa Sp. z o.o., Al. Wilanowska 115 lok. 48, 02-765 Warszawa, info@galerialuster.pl
4.2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.
5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
5.1. Prezentacje poszczególnych wzorów w serwisie www.galerialuster.pl mają charakter poglądowy i służą zaprezentowaniu możliwości jakie oferują artyści i wykonawcy współpracujący z Galerią Luster.
5.2. Oferty realizacji luster przygotowywane są przez Administratora każdorazowo indywidualnie dla Użytkowanika, który skontaktował się mailem lub telefonicznie z Galerią Luster i określił wstepnie swoje oczekiwania.
5.3. Przesłanie oferty realizacji lustra do Użytkownika, jak również jakichkolwiek szczegółowych informacji czy wizualizacji nie skutkuje żadnym, w szczególności finansowym zobowiazaniem wobec Administratora.
5.4. Umowa realizacji zostaje zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem z chwilą wpłacenia przez Użytkownika na podane w ofercie konto bankowe zaliczki na realizację lustra. Wysokośc zaliczki jest każdorazowo określona w ofercie. Jako obowiązującą do realizacji przyjmuje się ostatnią przesłaną ofertę, zawierającą wszystkie szczegółowie i indywidualne uzgodnienia między stronami. Strony umowy dołożą wszelkich starań, aby jednoznacznie i bez wątpliwości okreslić wszelkie istotne parametry zlecenia, które będzie realizowane przed podjęciem jakichkolwiek prac.
5.5. Po zrealizowaniu zamówienia Użytkownik otrzymuje mailem informację o zakończeniu prac i gotowości do wysyłki przedmiotu zamówienia na wskazany adres. Po otrzymaniu takiej informacji Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych drugiej części wartosci zamówienia wraz z kosztami przesyłki. Przesyłka zostaje wysłana do Użytkownika nie późniekj niż 3 dni po zarejestrowaniu wpłaty na koncie Administratowa serwisu. O nadaniu przesyłki i prawdopodobnym terminie dostawy Użytkownik zostanie poinformowany osobnym mailem.
5.6. Wszelkie wpłaty na konto Administratora zostają potwierdzone fakturą VAT, którą Administrator przesyła mailem do Użytkownika.
5.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że realizacje luster w ramach serwisu www.galerialuster.pl są wykonywane na jego wyłaczne i indywidualne zamówienie. Użytkownik może w ciągu 14 dni od wpłaty zaliczki odstąpić od umowy bez podania przyczyn jednakże wpacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
5.6. Wszelkie reklamacje dotyczące realizowanych zamówień powinny być zgłaszane w ciągu 7 dni od odebrania zamówionych produktów, na piśmie listem poleconym na adres Administratora, przy czym liczy się data stempla pocztowego.
5.7. Nie odebranie zamówionego produktu od firmy kurierskiej w terminie dostawy, o którym osoba składająca zamówienie została poinformowana mailem skutkuje brakiem możliwości złożenia reklamacji do Administratora w razie uszkodzenia zamówionych produktów, jednakże nie wyklucza to możliwości złożenia reklamacji do firmy kurierskiej o ile jest to uzasadnione.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Administrator Serwisu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi i Sprzedającemu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
6.2. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołożą wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.5.3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
6.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
6.5. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
6.6. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83)
6.7. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.
6.8. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
6.9. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi Neo Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach Serwisu użyte są w celach informacyjnych. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na stronach Serwisu należą do Administratora lub do autorów poszczególnych wzorów.
6.10. Miejscem rostrzygania sporów jest sąd własciwy dla siedziby Administratora. 

Copyright © Galeria Luster `2020. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Projekt i realizacja: sklepy internetowe
FB